Bijdrage aanvragen

Criteria voor aanvragen
Aanvragen voor een toekenning uit het omgevingsfonds van Windpark De Rietvelden moeten in elk geval voldoen aan de volgende criteria:

 • De aanvraag past binnen een of meerdere doelen van het omgevingsfonds. Dat zijn:
  - Duurzaamheid
  - Groen in de buurt
  - Leefbaarheid
  - Andere sociale aspecten die bijdragen aan een betere buurt of wijk
  - Beperking van mogelijk negatieve effecten van het windpark op de omgeving).
 • De aanvraag gaat over een initiatief, project of activiteit binnen 1775 meter van de windmolens. Klik hier voor een plattegrond waarop dit gebied is aangegeven.
 • De aanvraag kan worden ingediend door omwonenden, verenigingen en stichtingen. Zij mogen gevestigd zijn buiten het gebied van 1775 meter rondom het windpark, maar mogen aanvragen doen voor initiatieven binnen dit gebied. Bedrijven, overheden en exploitanten van Windpark De Rietvelden mogen geen aanvragen doen.
 • Het initiatief dient in het teken te staan van het algemeen maatschappelijk belang en dus het persoonlijk belang van inschrijvers en overige direct of indirect betrokkenen te ontstijgen.
 • De aanvrager vraagt niet meer dan 5.000 euro vanuit het omgevingsfonds.
 • De uitvoering van het initiatief dient binnen een jaar vanaf toekenning aangevangen te zijn.
 • Aanvragen mogen worden gedaan voor meerjarige initiatieven, maar deze initiatieven moeten voor elk jaar opnieuw een aanvraag indienen.
 • Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het aanvraagformulier volledig en juist is ingevuld.

Reglement omgevingsfonds
Lees ook goed het reglement van het omgevingsfonds met alle criteria door. Wie een aanvraag indient, gaat automatisch akkoord met alle bepalingen in dit reglement.

Bestuur neemt beslissing over aanvragen
Het bestuur van Stichting Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden bepaalt welke aanvragen een bijdrage uit het omgevingsfonds ontvangen. Het bestuur selecteert deze initiatieven op basis van het reglement. Het is mogelijk dat het bestuur u benadert voor meer toelichting.
Aanvragen kunnen elk jaar worden ingediend tussen 1 oktober en 15 december. Uiterlijk in maart maakt de stichting bekend welke initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen.
Vragen over het omgevingsfonds kunt u stellen aan het bestuur van Stichting Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden via info@omgevingsfondsderietvelden.nl.

 

Een bijdrage aanvragen kan ieder jaar tussen 1 oktober en 15 december.